КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Bодоснабдјевање

Концепт водоснабдјевања општине Градишка заснован је на искориштењу значајних резерви подземних вода у Лијевче пољу. Истражним радовима и анализама квалитете воде подземне акумулације, извршеним прије изградње првога водозахватног објекта 1958. године, дошло се до закључка да како квалитативно, тако и квантитативно овај извор задовољава потребе за водоснабдјевањем становништва и привреде општине Градишка.
Систем водоснабдјевања општинског центра Градишке је дакле конципиран на захватању воде из четири, тренутно активна, експлатациона бунара. Вода се из бунара, на изворишту Урија-Жеравица, пумпа у водоторањ, запремине V=470 м3, из којег се гравитационим транспортним водовима упућује ка потрошачима.

Дакле, у јужном дијелу општине Градишка, у насељу Жеравица налази се водоизвориште са подземним водоносним слојевима (на дубини од цца 25м) из којих се становници општине снабдјевају питком водом. Из ових природних резерви, према истраживањима, може се захватити и до 600 л/с воде. Квалитет сирових подземних вода овог ресурса је изузетно добар. Бројне анализе квалитета урађене у досадашњем периоду су то потврдиле, у којима је утврђено да чак и сирова вода задовољава стандарде квалитета воде за пиће.

Садашњи капацитет изворишта ограничен је капацитетом ових бунара и износи 335 л/с. Укупна дужина водоводне мреже је 382.160 м1, а покрива подручје Општине и шест мјесних заједница у јужном дијелу (Брестовчина, Лисковац, Дубраве, Ровине, Нова Топола и Душаново) као и 13 мјесних заједница у југозападном дијелу Општине (Чатрња, Буковац, Церовљани, Кијевци, Лужани, Драгељи, Требовљани, Јелићи, Доњи Подградци, Горњи Подградци, Милошево Брдо, Врбашка и Бистрица). Већина поменутих мјесних заједница се налазе у II и III висинској зони, тако да се вода из градског водовода даље препумпава у засебне резервоаре одакле се даље гравитационо транспортује до потрошача.

Водоводни систем је представљен у сљедећој табели:

Р бр.

ОПИС

2010. година

2011. година

2012. година

1

Бунарски капацитет (л/сек)

335

335

335

2

Резервоари (м3)

1.510

1.510

1.510

3

Водоводна мрежа (m´)

363.160

375.560

382.160

4

Примарна водоводна мрежа (m´)

95.760

95.760

95.760

5

Секундарна водоводна мрежа (m´)

267.400

279.800

286.400

6

Прикључци ( ком)

11.486

11.801

12.013

 

 

Просјечна годишња продукција воде на водозахвату Жеравица је око 4 М м3, што одговара просјечној дневној потрошњи од 11.070 м³/дан, или 128 л/с;
Укупан број домаћинстава који се снадбијевају водом – 12.013. На основу претпоставке да се свако домаћинство просјечно састоји од 3.5 чланова дошло се до приближног броја становника који се снадбијевају водом са водоводне мреже – 42.045,5.
Хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће тренутно се снабдјева око 64% становништва, остало становништво користи воду из бунара и индивидуалних водоводних објеката.