КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Прикључак на водоводну мрежу

Прикључак на градску водоводну мрежу врши се на захтјев заинтересованог лица, уколико постоје техничке могућности за исто.

Приликом подношења захтјева за прикључак на градску водоводну мрежу потребно је доставити: 

1. рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола)

2. доказ о власништву предметног објекта

3. копију катастарског плана

4. доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна лица, односно потврда о ЈИБ-у)

   

Након подношења захтјева радници КП “Водовода“излазе на предметну локацију и праве предрачун за прикључак. Приликом измирења обавеза по основу предрачуна и закључења корисничког уговора врши се прикључење објекта на јавну водоводну мрежу.

 

Све додатне информације могу се добити на број телефона: 051/813-157