КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Контрола квалитета воде и хлоризација

Контрола квалитета воде

Контрола квалитета и здравствене исправности воде за пиће обавља се у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Републике Српске. Узорци воде из дистрибутивне мреже се узимају тако да се покрију крајње тачке у мрежи, али и јавни објекти (школе, вртићи, ресторани, хотели, итд.), као и објекти за производњу и промет животних намирница. Број анализа и параметара врши се у скалду са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“, број 40/03). Контролу здравствене исправности воде за пиће обавља овлаштена здравствена установа “Институт за заштиту здравља-Бањалука” и “Градски завод за јавно здравље Београд”.

Контрола или мониторинг квалитета воде за пиће је дио сложеног вишестепеног система и не смије бити заснован само на лабораторијским испитивањима већ и на редовним санитарно-хигијенским прегледима објеката и одржавања зоне санитарне заштите.

Редовне микробиолошке анализе воде раде се три пута мјесечно, на 6 узорака, у “Институту за јавно здравство РС” у Бањалуци, а једном годишње ради се периодични преглед, узима се 6 узорака са водоизворишта и удаљених тачака на водоводној мрежи који се шаљу у “Градски завод за јавно здравље Београд” на анализу.

 

Хлоризација

Вода са водоизворишта Жеравица се црпи из другог водоносног слоја са цца 25 м дубине, а на основи испитивања и добијених резултата утврђено је да и сирова задовољава стандард квалитета за пиће, међутим због законских прописа хлорише се минималном количином хлора која се креће од 0,2 до 0,4 мг/л.

Хлорисање воде врши се течним хлором преко боца које садрже 98,2% активниг хлора. Боца са хлором је повезана на систем за хлоризацију, а затим преко регулатора, филтера, електо магнетног вентила и инјектора врши се убацивање хлора за сваки транспортни цјевовод појединачно од бунара до водоторња на тај начин  врши се дезинфекција воде у резервоару. Унутар резервоара налази се сонда која је повезана са анализатором хлора, која региструје концетрацију хлора у резервоару.

Да би се обезбиједио задовољавајући квалитет воде поред континуиране дезинфекције сирове воде у току године врши се механичко чишћење и хиперхлорисање водних објеката (резервоара, каптажа). Квалитет воде је задовољавајући, то јесте испуњава услове прописане Правилником о хигијенској исправности воде Републике Српске.