КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Поткозарска села

Пројектом "ПОТКОЗАРСКА СЕЛА" обухваћено је снабдијевање водом свих поткозарских села:

Машићи,  Вилуси,  Романовци,  Јазовац,  Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица,

Турјак и Грбавци. 

 

Значајан дио радова је изведен, изграђен је и пуштен у функцију примарни вод до центра Машића

и секундарни вод за засеок Пољице.

 

 

Према пројекту, у току је изградња водоводне мреже и резервоара у Горњој Јурковици.

 

 

 

 

Прикључци на водоводну мрежу у МЗ Јабланици

 

 

Прикључци на водоводну мрежу у МЗ Јабланица изводе се према плану. До сада је прикључено 50 домаћинстава:  

Чивиловић Веселка, Бјеловук Остоја, Водогаз Милутин, Дончић Марко, Котур Драго, Котур Боро, Котур Ранко, Бјеловук Драго, Гојковић Бране, Бјеловук Војислав, Вујатовић Миодраг, Вујић Илија, Лукић Васо, Лукић Раде, Лукић Гојко, Водогаз Мирослав, Дончић Милан, Бјеловук Бранко, Календар Милош, Цвијић Милан, Стајчић Драгоја,  Стајчић Вукосава, Чекић Милан, Котур Милан, Алаша Мирко, Буковица Радислав, Мијатовић Рајко, Шешум Горан, Шешум Милан, Бјеловук Радислав, Шпанић Драган, Бјеловук Славко, Стојнић Душан, Цвијић Миленко, Стојнић Радован, Зељић Младен, Драгишић Недељко, Бјеловук Младен, Шешум Драган, Мисимовић Остоја, Мијатовић Марко, Дончић Радислав, Јањетовић Перо, Бјеловук Мирослав, Котур Миле.

 

 

Градска вода у Јабланици

На основу захтјева мјештана мјесне заједнице Јабланица, изграђена је водоводна мрежа 

у дужини од 30 км са два резервоара (капацитета 100 и 200 м3).

Обезбјеђивањем градске воде омогућено је опслуживање 220 домаћинстава у Јабланици,

чиме се значајно побољшавају услови живота у овој мјесној заједници.

 

Дана 11.10.2014. год., уз присуство мјештана и представника Општине и КП Водовод,

мрежу је свечано отворио Начелник Општине Градишка, господин Зоран Латиновић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уговор приликом прикључка на канализациону мрежу

У Г О В О Р

 

 

Закључен дана __________ 2013.г. у Градишци између:

 

1.   К.П."ВОДОВОД" А.Д. ГРАДИШКА, као извођача радова (у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор Мићо Ристић, дипл.инг., с једне стране и

 

2.   ___________________________________ из _____________________________

    (Име, име једног родитеља и презиме)                          (Адреса и број)

 

    ЈМБ_______________________, као корисника канализационе мреже (у даљем тексту: Корисник), с друге стране.

 

Предмет уговора

Члан   1.

 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна везаних за учешће у изградњи канализационе мреже и прикључних шахтова у Липовачи, Жеравици и на Сточној пијаци 1 и 2, према Пројекту.

 

Права и обавезе Извођача радова

Члан   2.

 

Извођач радова се обавезује да за вриједност уплаћених средстава Корисника и властитих средстава изгради канализациону мрежу и прикључни канализациони шахт. Прикључак од кућног канализационог излаза до прикључног шахта ће изградити Корисник на терет властитих средстава.

 

Члан   3.

 

Извођач радова се обавезује да ће прикупљена новчана средства од Корисника користити за изградњу канализационе мреже за наведене мјесне заједнице у чл.1. овог уговора.

 

Члан   4.

 

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за сваки конкретан дио мреже неће почети док се не испуни услов да је најмање 50 % корисника мреже закључило уговор са Извођачем радова и извршило уплату прве рате. У случају да овај услов не буде испуњен Извођач радова ће по захтјеву Корисника извршити поврат уплаћених средстава.

 

 

 

 

 

Права и обавезе корисника

 

Члан   5.

 

Корисник се обавезује да на име учешћа у финансирању пројекта канализационе мреже и уградње прикључног шахта уплати 2.000 КМ Извођачу радова на слиједећи начин:

 

  - износ од 800 КМ одмах по потписивању уговора,

  - износ од 1.200 КМ у дванаест (12) једнаких мјесечних рата

 

почевши по истеку једног (1) мјесеца од дана потписивања уговора.

 

Члан   6.

Корисник који захтјева прикључни шахт за само један прикључак платиће додатних 1.000 КМ.

Члан   7.

 

У средства из претходног члана урачуната је прикључна такса и Корисник приликом прикључења на канализациону мрежу неће плаћати исту.

 

Члан   8.

 

Корисник је сагласан да ће извођач радова у случају неизвршавања обавеза из члана 5. и 6. овог уговора ускратити пружање комуналних услуга Кориснику.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан   9.

 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан  10.

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове ријеше споразумно, а у супротном спор ће рјешавати Основни суд Градишка.

 

Члан  11.

 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два (2).

 

 

            Корисник                                                                      Извођач радова

 

  __________________                                                      ___________________

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 43 гостију и нема пријављених чланова