КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

БИЈАКОВАЦ И ЈАБЛАНИЦА

У МЗ Јабланица и дубичком селу Бијаковац, и даље су у току прикључења на градску водоводну мрежу. До сада је прикључено око 80 домаћинстава као и СП Црква у Бијаковцу када су радове прикључења, дана 25.12.2014.године, обишли начелник општине Градишка - Зоран Лaтиновић,  директор КП "Водовод" Градишка - Мићо Ристић и Јереј Црквене општине Бијаковац - Бојан Ристић са представницима oвих мјесних заједница.

 

БИЈАКОВАЦ

ВОДОВОД У ПОТКОЗАРСКИМ СЕЛИМА

 

Пројектом „ПОТКОЗАРСКА СЕЛА“ планирано је снабдјевање питком водом свих поткозарских села: Машићи, Вилуси, Романовци, Јазовац, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица, Турјак и Грбавци.

Концепт рјешавања водоснабдјевања поткозарских села састоји се у следећем:

-         Задржати у функцији „Турјачки водовод“

-         Изградња 36.600m водоводне мреже:

                  ПОТИСНИ ЦЈЕВОВОД:

Ø  Ø160mm        3000m

Ø  Ø125mm        8750m

Ø  Ø110mm        4142m

Ø  Ø90mm          8873m

ДИСТРИБУТИВНИ ВОД

Ø  Ø75mm          9758m

Ø  Ø63mm          2083m

 

-         Изградња двије препумпне станице (ПС „МАШИЋИ“ и ПС „ШАШКИНОВЦИ“)

-         Изградња два резервоара ( Резервоар у Г. Јурковици запремине 50m³и резервоар у Романовцима запремине 50³).

Према пројекту „ПОТКОЗАРСКА СЕЛА“, до сада је изведено око 70% радова, изграђен је базен у Г. Јурковици, изграђена је водоводна мрежа од засеока „Видовићи“ у Машићима до ПС „ШАШКИНОВЦИ“ и у Горњој Јурковици (потисни и дистрибудивни цјевовод).

У току су радови на подбушењу испод аутопута због провлачења цјевовода на дијелу трасе у Машићима, као и завршни радови на препумпним станицама.

Према пројекту, преостаје изградња резервоара у Г. Романовцима.

За завршетак наведених радова потербно је још 20 радних дана.

Имовински односи за земљиште на коме се граде објекти су рјешени. КП „ВОДОВОД“ се захваљује власницима земљишта: Лалош Васо, Кољанин Драгутин и Кесеровић Ђорђо.

Овај пројекат предвиђа 950 корисника, 650 корисника постојећег „Турјачког водовода“ и 300 корисника који ће бити прикључени на новоизграђену водоводну мрежу. До сада су за прикључење на новоизграђену водоводну мрежу склопљени Уговори са свим заинтересованим потрошачима. Домаћинста која су према закљученом уговору извршили уплату прве рате су:

Јазовац: Поповић Марко, Керезовић Петар, Чолић Ненад

Ћелиновац: Ајдер Жељко, Закарић Добрислав

Самарџије: Самарџија Жељко

Средња Јурковица: Михаљчић Радосав, Савановић Зорица, Љубичић Јово, Љубичић Драгомир, Михаљчић Миленко, Јокић Стојан, Јокић Милутин, Лалош Војислав, Звер Вида, Љубичић Милован, Грујић Саво, Михаљчић Драго

Горња Јурковица: Лалош Јела, Лалош Васо, Мајсторовић Слободан, Лалош Марија, Мајсторовић Даринка, Лалош Никола, Спасојевић Драган, Станић Љубо, Гајић Жељко, Мајсторовић Михајло, Гајић Зоран, Лалош Пиљо, Поповић ( Владо) Душан, Поповић (Милутин) Душан, Мaјсторовић Драго, Лалош Милорад, Лалош Перо, Лалош Стојанка, Гајић Горан, Мајсторовић Миодраг, Лалош Ратко.

Доња Јурковица: Јокић Радојка, Дакић Стана, Кеџа Драгица

Шашкиновци: Бабић Михајло, Бабић Милутин, Јокић љубица, Јокић Слободанка, Јокић Михајло, Бабић Михајло, Гајић Милан, Гајић Миливој, Петровић Миљка, Јокић Ненад, Јокић Дејан

Миљевићи: Пилиповић Ранко

Турјак: Шукало Михајло, Недимовић Драго

Грбавци: Илисић Милан, Матавуљ Предраг, Цвијић Драган, Матавуљ Миодраг, Радујко Даринка, Зорић Владимир, Рашковић Илија, Илисић Миро, Чупић Љубица, Чикић Младен, Миљановић Радислав, Шешум Стево, Чекић Драган, Станојевић Мирослав, Станојевић Зоран, Станић Бранко, Шмитран (Радован) Милован, Чикић Милован, Глишић Мара, Матавуљ Стеван, Малешевић Љубан, Бабић Босиљка, Чикић Жељко, Чикић Драгољуб, Јефтенић Васо, Пејић Мирослав, Станић Милутин, Станић Миле, Илисић Живко, Зрнић Бранко, Новаковић Драгољуб, Француз Здравко, Чикић Драго, Матаругић Петар, Чекић Милорад, Зорић Михајло, Угреновић Данијел, Гиговић Синиша, Суботић Бошко, Шмитран Милован, Видовић Ранко, Гогић Живко, Баврлић Сабахета, Бабичић Драган, Бабичић Милан, Пејић Драган, Чикић Бранислав, Чекић Бранко, Станковић Драган, Илисић Зоран, Шмитран Ђ. Милован, Чикић Славиша, Шмитран Драгоја, Чикић Драган, Чикић Драгана, Шмитран Душко.    

 

УГОВОР ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

 

 

У Г О В О Р

 

 

Закључен дана __________ 2014.г. у Градишци између:

 

1.   К.П."ВОДОВОД" а.д. ГРАДИШКА, као Давалац услуга (у даљем тексту: Давалац услуга), кога заступа директор Мићо Ристић, дипл.инж., с једне стране и

 

2.   ___________________________________ из _____________________________

    (Име, име једног родитеља и презиме)                          (Адреса и број)

 

    ЈМБ_______________________, као корисника воде из водоводне мреже (у даљем тексту: Корисник), с друге стране.

 

Предмет уговора

 

Члан   1.

 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна везаних за изградњу и прикључење на водоводну мрежу у мјесним заједницама Јазовац, Јурковица, Горња Јурковица,Турјак, Миљевићи и Грбавци.

 

Права и обавезе Даваоца услуга

 

Члан   2.

 

Давалац услуга се обавезује да ће прикупљена новчана средства од Kорисника употријебити за изградњу система водоснабдијевања за наведене мјесне заједнице у чл. 1. овог уговора.

 

Члан   3.

 

Давалац услуга се обавезује да ће за све Кориснике који су удаљени од водоводне мреже више од 100 m извршити ископ канала.

 

Права и обавезе Корисника

 

Члан   4.

 

Корисник се обавезује да на име учешћа у финансирању изградње водоводне мреже  са прикључним материјалом и монтажом уплати износ од 2.000,00 КМ Даваоцу услуга приликом закључења уговора.

Корисник се обавезује да ће извршити ископ канала у дужини до 100 m од главне водоводне цијеви до шахта и израду шахта.

 

 

 

 

Члан   5.

 

Породице погинулих бораца се ослобађају од плаћања учешћа у изградњи водоводне мреже са прикључним материјалом и монтажом у износу од 2.000,00 КМ.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан   6.

 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан  7.

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове ријеше споразумно, а у супротном спор ће рјешавати Основни суд Градишка.

 

Члан  8.

 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два (2).

 

 

 

          КОРИСНИК                                                             ДАВАЛАЦ УСЛУГА

 

    __________________                                                      ___________________

 

 

БИЈАКОВАЦ

Дана 04.12.2014. године почела су прикључења на градску водоводну мрежу КП "ВОДОВОД" Градишка 

за домаћинства дубичког села Бијаковац.

 

 

 

ГОРЊА ЈУРКОВИЦА

ПРЕМА ПРОЈЕКТУ "ПОТКОЗАРСКА СЕЛА", У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА И

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГОРЊОЈ ЈУРКОВИЦИ.

 

24.11.2014.године

 

КАНАЛИЗАЦИОНА ПРЕПУМПНА СТАНИЦА "КЕЈ"

Након ремонта и монтаже, дана 26.11.2014.године је пуштена у рад и друга пумпа у канализационој

препумпној станици "КЕЈ"

 

 

 

 

                  МОНТАЖА ДРУГЕ ПУМПЕ У ПРЕПУМПНОЈ СТАНИЦИ "КЕЈ"

 

 

 

 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 2 гостију и нема пријављених чланова