КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

OДЛУКА О САЗИВАЊУ X РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.                                                             

       ГРАДИШКА

 

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Привремени Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 14.07.2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

Сазива се X редовна сједница Скупштине акционара К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, која ће се одржати  дана 22.08.2017.године (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа, Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 17.03.2017.године,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2016.годину,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2016.годину,

     5.  Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за 2017.годину,

     6.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2016.годину,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2017.годину.,

      8.  Доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог Надзорног

           oдбора и

      9.  Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

     

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.08.2017.одине..

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.08.2017.године (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

                                                                                              Предсједник

                                                                              Привременог Надзорног одбора

                                                                                            Миодраг Бабић

                                                                                      ____________________

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

Број: 0.10-1010/17

Датум: 14.07.2017.године                                                         

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова