КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

ПОЗИВ НА IX СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 15.06.2016.г.

С  А  З  И  В  А

IX редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 22.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.10.2015.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2015.г.,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2015.г.,

     5.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2016.г.,

     6.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за период 2017-

          2019.г.,

     7.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2015.г.,

      8.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2016.г.,

      9.  Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и

     10. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

 

 

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.07.2016.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-1016/16                                                Предсједник Надзорног одбора

Датум: 15.06.2016.г.                                                  Миленко Спасојевић, с.р.

                                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 8 гостију и нема пријављених чланова