КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

OДЛУКА О САЗИВАЊУ XI РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.                                                                                                                   

       ГРАДИШКА

 

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 127/08 и 100/11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 08.06.2018. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

Сазива се XI редовна сједница Скупштине акционара К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, која ће се одржати  дана 17.07.2018.г. (уторак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа, Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),
  2. Разматрање и усвајање записника са X редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 22.08.2017.г.,
  3. Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2017.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2017.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2017.г.,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2017.г.,

     5.  Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за 2018.г.,

     6.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2017.г.,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2018.г.

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Централног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 03.07.2017.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 27.07.2018.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

                                                                              Предсједник Надзорног одбора

                                                                                         Миодраг Бабић
                                                                             ____________________

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

Број: 0.10-1099/18

Датум: 08.06.2018. године                                                         

OДЛУКА О САЗИВАЊУ X РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.                                                             

       ГРАДИШКА

 

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Привремени Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 14.07.2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

Сазива се X редовна сједница Скупштине акционара К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, која ће се одржати  дана 22.08.2017.године (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа, Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 17.03.2017.године,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2016.годину,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2016.годину,

     5.  Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за 2017.годину,

     6.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2016.годину,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2017.годину.,

      8.  Доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог Надзорног

           oдбора и

      9.  Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

     

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.08.2017.одине..

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.08.2017.године (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

                                                                                              Предсједник

                                                                              Привременог Надзорног одбора

                                                                                            Миодраг Бабић

                                                                                      ____________________

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

Број: 0.10-1010/17

Датум: 14.07.2017.године                                                         

ПОЗИВ НА IX СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 15.06.2016.г.

С  А  З  И  В  А

IX редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 22.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.10.2015.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2015.г.,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2015.г.,

     5.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2016.г.,

     6.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за период 2017-

          2019.г.,

     7.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2015.г.,

      8.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2016.г.,

      9.  Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и

     10. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

 

 

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.07.2016.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-1016/16                                                Предсједник Надзорног одбора

Датум: 15.06.2016.г.                                                  Миленко Спасојевић, с.р.

                                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

OBAVJEŠTENJE

K.P. „VODOVOD“

         GRADIŠKA

 

Datum: 26.02.2016.god.

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se potrošači-korisnici vode koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu u sledećim mjesnim zajednicama: Miljevići, Donja Jurkovica, Srednja Jurkovica, Šaškinovci, Gornja Jurkovica, Turjak, Trnovac, Samardžije Grbavci, Jazovac i Ćelinovac, da će „Vodovod“a.d. Gradiška u periodu od 29.02. do 06.03. 2016.god., vršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže. Mole se potrošači-korisnici navedenih  Mjesnih Zajednica, da narednih 7 dana vodu isključivo koriste kao tehnčku ( pranje, čišćenje i sl. ), dok se ne uspostavi redovna isporuka zdravstveno ispravne vode za piće, o čemu će blagovremeno boti informisani  od strane  „ Vodovod „a.d. Gradiška.

Napomena: Ispiranje i dezinfekcija distributivne mreže je redovno provođenje   sanitarnih mera kao i  preventivne epidemiološke sigurnosti!

 

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/11), члана 29. и 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 28.09.2015.г.

С  А  З  И  В  А

I ванредну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 16.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање, три члана, записничар, овјеривачи записника, два члана);

2.     Разматрање и усвајање записника са VIII сједнице Скупштине акционара одржане дана 23.09.2015.г.;

3.     Разматрање и доношење одлуке о престанку мандата члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка Шмитран Радомира, на лични захтјев;

4.     Разматрање и доношење одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка;

5.     Разматрање и доношење:

-         Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка.

 

Право учешћа и право гласа на ванредној Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Централног регистра са стањем на десети дан прије одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара, односно на дан 06.10.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана ванредна Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 23.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања ванредне Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 28.09.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                   

                                                                                 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова