КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

OДЛУКА О САЗИВАЊУ X РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.                                                             

       ГРАДИШКА

 

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Привремени Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 14.07.2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

Сазива се X редовна сједница Скупштине акционара К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, која ће се одржати  дана 22.08.2017.године (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа, Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 17.03.2017.године,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2016.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2016.годину,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2016.годину,

     5.  Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за 2017.годину,

     6.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2016.годину,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2017.годину.,

      8.  Доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог Надзорног

           oдбора и

      9.  Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

     

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.08.2017.одине..

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.08.2017.године (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

                                                                                              Предсједник

                                                                              Привременог Надзорног одбора

                                                                                            Миодраг Бабић

                                                                                      ____________________

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

Број: 0.10-1010/17

Датум: 14.07.2017.године                                                         

ПОЗИВ НА IX СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 15.06.2016.г.

С  А  З  И  В  А

IX редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 22.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама Предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.10.2015.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2015.годину,

в) извјештаја о раду Предузећа за 2015.г.,

     4.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

          за  2015.г.,

     5.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2016.г.,

     6.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за период 2017-

          2019.г.,

     7.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2015.г.,

      8.  Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију   

          финансијских извјештаја Предузећа за 2016.г.,

      9.  Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и

     10. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

 

 

 

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 12.07.2016.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 29.07.2016.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту Предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-1016/16                                                Предсједник Надзорног одбора

Датум: 15.06.2016.г.                                                  Миленко Спасојевић, с.р.

                                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

OBAVJEŠTENJE

K.P. „VODOVOD“

         GRADIŠKA

 

Datum: 26.02.2016.god.

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se potrošači-korisnici vode koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu u sledećim mjesnim zajednicama: Miljevići, Donja Jurkovica, Srednja Jurkovica, Šaškinovci, Gornja Jurkovica, Turjak, Trnovac, Samardžije Grbavci, Jazovac i Ćelinovac, da će „Vodovod“a.d. Gradiška u periodu od 29.02. do 06.03. 2016.god., vršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže. Mole se potrošači-korisnici navedenih  Mjesnih Zajednica, da narednih 7 dana vodu isključivo koriste kao tehnčku ( pranje, čišćenje i sl. ), dok se ne uspostavi redovna isporuka zdravstveno ispravne vode za piće, o čemu će blagovremeno boti informisani  od strane  „ Vodovod „a.d. Gradiška.

Napomena: Ispiranje i dezinfekcija distributivne mreže je redovno provođenje   sanitarnih mera kao i  preventivne epidemiološke sigurnosti!

 

ПУШТАЊЕ ГРАДСКЕ ВОДЕ У ЛАМИНЦИМА

Дана 17.10.2015. године, свечано je обиљежен завршетак изградње дијела водоводне мреже у Ламинцима чему су присуствовали Начелник Општине Градишка - Зоран Латиновић, директор Водовода Градишка - Мићо Ристић, свештеник СПЦ из Ламинаца - Бранислав Видачковић, мјешатни и предсједник МЗ Ламинци - Драган Лисица, радници Водовода, као и други гости и сарадници на овом пројекту. Новоизграђени цјевовод пречника 160mm, dužine 2000m и  800m пречника 110mm обезбјеђује питку воду за око 50 домаћинстава, Цркву и Основну школу коју похађа 120 ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКА ВОДА У ГРБАВЦИМА

Грбавци су једна од мјесних заједница која је пројектом "ПОТКОЗАРСКА СЕЛА" добила градску воду што је дана 02.10.2015.године свечано обиљежено уз присуство Начелника Општине Зорана Латиновић, директора К.П. "ВОДОВОД" Миће Ристић, радника Водовода, мјештана и остале госте. За довод питке воде у поткозарска села - Грбавце, Водовод је преузео постојећи турјачки водовод, а изграђене су препумпне станицe Машићи, Шашкиновци и Грбавци,  водоводна мрежа дужине 25.000m (13.100m од Душанова до ПС Шашкиновци, 2.700m од ПС Шашкиновци до резервоара "Смoљана" и око 9.000m у Грбавцима). 

 

 

 

 

 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 55 гостију и нема пријављених чланова