КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Преговарачки поступак без објаве обавјештења

 

 

БРОЈ ПРОТОКОЛА: 0.20-1168/17

ДАТУМ: 15.08.2017

П О З И  В

 

за достављање понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења за јавну набавкурoба – цијевиза потребе К.П. ВОДОВОД а.д. Градишка.

 

У име К.П. ВОДОВОД а.д. Градишка, позивамо вас да у складу са чланом 28. и чланом 22. став б) Закона о јавним набавкама БиХ ( СГ БиХ број: 39/14 ), учествујете у преговарачком поступку без објаве обавјештења, за јавну набавкуроба:цијевиза потребе К.П. ВОДОВОД а.д. Градишка

 

Услови за квалификацију

 

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :

Члан 45. ЗЈН-а.

 

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

 б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку јеобустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима  земље у којој је регистрован;

д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

 

У сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву.

 

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити слиједеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:

 

а)извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини  или земљи у којој је регистрован;

б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку јеобустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза.

 Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 7 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.

 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.

 

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или недостаци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини). 

 

 

 

.

     

Садржај понуде

 

Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.

 

Понуда мора садржавати:

 

а) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за закључивање уговора,

б) - овјерена изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) Закона,

г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,

д) попуњен образац за цијену понуде,

ђ) потписан нацрт Уговора

е) списак повјерљивих информација,

ж) попис докумената уз понуду.

 

 Начин достављања понуда

 

Понуду је потребно доставити закључно са 28.08.2017 годинедо 11.00часова  на протокол к.п. ВОДОВОД а.д. Градишка, Козарских Бригада 36 А, 78400 Градишка

Понуда ће бити отворена oд стране Комисије за јавне набавкедана 23.08.2017 године  са почетком у 11.05часова  у просторијама уговорног органа, канцеларија бр8

 

Понуђена цијена треба бити изражена у КМ ( конвертибилна марка ) без ПДВ-а.

Важење понуде је 30 дана од дана отварања понуде.

О условима плаћања и роковима испоруке водиће се преговори.

Након прихватања понуде од стране Уговорног органа закључиће се уговор о набавци роба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс 2                                                                                                                

                                 ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

УГОВОРНИ ОРГАН

Водовод а.д. Градишка

Улица Козарских бригада 36а

Градишка

ПОНУЂАЧ

Назив понуђача:.............................................................

Адреса понуђача:...........................................................

ИД број:..........................................................................

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију)

Име и презиме

 

Адреса

 

Телефон

 

Факс

 

Е-mail

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе понуђача.

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, Број обавјештења о набавци................................................, дана..................., достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:

1.У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.

 

2.Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба/услуга/радова, у складу  са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.

 

3.Цијена наше понуде без ПДВ-а, као збир јединичних цијена

износи:                                                                       ........................................... КМ.

Попуст који дајемо на цијену понуде је                  ............................................КМ

Цијена наше понуде са укљученим попустом је    ........................................... КМ

ПДВ-е на цијену са укљученим поустом је            ...........................................КМ

4.Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/50%, или радне снаге која ће радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.

 

Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијлном третману домаћег.

5.Ова понуда важи 60 дана рачунајући од истека рока за пријем понуда.

 

6.Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:

 

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, регистрације, економске и финансијске способности, те техничке и професионалне способности који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: ..................................................

Потпис овлаштеног лица: .........................................

Мјесто и датум: ...............................................................

Печат предузећа:

 

Уз понуду је достављена сљедећа документација:

(Потпис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 3.

ОБРАЗАЦ ЦИЈЕНЕ ПОНУДЕ

Цијеви за воду HDPE  100 RC (водоводне цијеви)

rедbr.

роба

димензија

Јед. мјере

Оквирна количина

Јединчна цијена без ПДВ

Износ без ПДВ

Произвођач/земља поријекла

4

Цијев ПЕ 100, ПН 10

32 (1“)

m

200

 

 

 

6

Цијев ПЕ 100, ПН 10

40 (5/4“)

m

600

 

 

 

7

Цијев ПЕ 100, ПН 10

50( 6/4“)

m

500

 

 

 

8

Цијев ПЕ 100, ПН 16

50( 6/4“)

m

600

 

 

 

9

Цијев ПЕ 100, ПН 10

63(2“)

m

800

 

 

 

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а

 

ПОПУСТ

 

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а

 

Техничке карактеристике:

1. HDPE  100 RC - водоводне цијеви:

a)морају бити предвиђене за снабдјевање питком водом: стандард ЕN 12201.

Цијеви HDPE 100 RC морају имати сертификат о здравственој исправности који издаје надлежна институција не старији од годину дана од дана подношења понуде.

б)морају имати интегрисан заштитни спољашни слој од полиетилена са високом отпорношћу  на тачкасто оптерећење и брзо ширење пукотина, гдје дебљина заштитног слоја износи 10% од дебљине зида у складу са  DVGW GW 355-A2:2005 и верификоване  према PAS 1075:2009-03.

Понуђач треба да достави тражене стандарде за све профиле цијеви,  морају бити уочљиве боје, произвођач, тип, датум и притисак морају бити одштампани на свакој цијеви, односно на сваких дужних 100 cm

Анекс 4

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)

 

Ја, нижепотписани___________________(Име и презиме), са личном картом број: ________________издатом од ______________________, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _____________________________________________

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ________________, чије сједиште се налази у ________________________(Град/општина), на адреси______________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке ____________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган  ______________________________________________

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________у „Службеном гласнику БиХ“ број:______________________, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Кандидат/понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела     организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

 

Изјаву дао:

_____________________

 

Мјесто и датум давања изјаве:

________________________

 

Потпис и печат надлежног органа( општина, нотар или други надлежни орган )::

 

___________________                              М.П.

 

 

Анекс 6

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Ја, нижепотписани _____________________________(Име и презиме), са личном картом број:

__________________________издатом од__________________, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности __________________________________

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ____________________(Град/општина), на адреси ___________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке _________________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке),а којег проводи уговорни орган ______________________________________________

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број:

______________________, а у складу са чланом 52.став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

                                                          ИЗЈАВЉУЈЕМ

 

1.Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.

 

2.Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

 

3.Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.

 

4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

 

5.Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 

 

Изјаву дао:

_____________________

 

Мјесто и датум давања изјаве:

________________________

 

Потпис и печат надлежног органа( општина, нотар или други надлежни орган )::

 

___________________                              М.П.

 

 

 

Анекс 7

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Информација која је повјерљива

Бројеви страница с тим информацијама у понуди

Разлози за повјерљивост тих информација

Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потпис и печат понуђача:

 

___________________                              М.П.

 

 

Анекс 8– нацрт Уговора

УГОВОР

 О купопродаји:  цијеви

Закључен између:

1. К.П.“Водовод“а.д. Градишка, Ул.Козарских бригада 36А,(у даљем тексту: Купац) кога заступа в.д. директора Сандро Зеничанин, дипл. инж. маш.

и

2 ------------------------------------ заступан по директору  -------------- ( у даљњем тексту Извођач)

Члан 1.

Предмет Уговора:

У складу са проведеним преговарачким поступком број:0.20-1168/17, и понудом понуђача број: ------------------- године,Купац купује  а Продавац продаје и испоручује робуу складу с Понудом ---------------------------------------годинекоја је саставни дио овог уговора (Прилог 1).

Члан 2.

Цијена из уговора је ___________ КМ  без ПДВ-а

    Купац се обавезује да плаћање врши у року до 30 дана од дана извршења појединачног уговора и  достављања рачуна.

Члан 3.

   Овај Уговор  је закључен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примјерка.

Члан 4.

   За све што није предвиђено овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама БиХ, као и одговарајуће одредбе ЗОО РС.

                                                                  

            Продавац                                                                                                Купац

         Д и р е к т о р                                                                                        в.д.  ди р е к т о р-а

                                                                                                 Сандро Зеничанин дипл. инж.

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 6 гостију и нема пријављених чланова