КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА (ФАЗОНСКИ КОМАДИ, АРМАТУРЕ И ФИТИНЗИ)

БРОЈ ПРОТОКОЛА: 0.20-179-3/15

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1275-1-1-35-3-4/15

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ -РОБА

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

ФИТИНЗИ,ФАЗОНСКИ КОМАДИ И АРМАТУРЕ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Градишка 27.02.2015.г.

САДРЖАЈ

Општи подаци                                                                                                           Страна

1.     Подаци о уговорном органу                                                                           4

2.     Подаци о особи задуженој за комуникацију                                            4

3.     Број јавне набавке                                                                                               4

4.     Подаци о поступку јавне набавке                                                                 4

 

Подаци о предмету јавне набавке

5.     Опис предмета набавке                                                                                                4

6.     Количина предмета набавке                                                                           5

7.     Техничке спецификације предмета набавке                                             5

8.      Мјесто испоруке роба                                                                                       5

9.      Рок испоруке роба                                                                                             5

 

Услови за квалификацију

10.                        Услови за квалификацију у смислу личне способности

и докази који се траже                                                                                       5

11.                        Остали услови за квалификацију у сврху доказивања

 способности понуђача и докази који се траже                                       5

 

Подаци о понуди

12.                         Садржај и начин припреме понуде                                                      5 и 6

13.                         Начин достављањапонуде                                                                             6

14.                         Образац за цијену понуде                                                                               7

15.                         Начин одређивања цијене понуде                                                              7

16.                         Валута понуде                                                                                                      7

17.                         Критеријумза додјелу уговора                                                                    7

18.                         Језик и писмо понуде                                                                                        7

19.                         Рок важења понуде                                                                                           8

 

Остале одредбе

20.                         Мјесто, датум и вријеме пријема понуде                                                 8

21.                         Мјесто, датум и вријеме отварања понуда                                             8

22. Рок за доношење одлуке о избору                                                            9

23. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу                             9

 

Ф) Додатне информације

24. Трошкови понуде и преузимање тендерске документације                        9

25. Појашњења и исправка или измјена тендерске                                   

      Документације                                                                                                      9

26. Измјена, допуна или повлачење понуде                                                  10

27. Неприродно ниска цијена                                                                               10

28. Поука о правном лијеку                                                                                  10

 

ПРИЛОЗИ

I   Обавјештење о набавци                                                                                     10

II  Образац задостављање  понуде                                                                    10

III Образац за цијену понуде-робе                                                                      10

IV Изјаве из чл.45.Закона

 V Изјаве из чл. 47. Закона                                                                                      10

VI Изјава из члана 52. Закона                                                                                10

VIIСпецификација материјала                                                                              10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

1.      Подаци о уговорном органу

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Адреса:Козарски бригада 36 А

ИДБ/ЈИБ: 4401063750009

Телефон:051/813-157

Факс: 051/813-733

Е:маил: водовод@градиска.цом

 

 

2.      Подаци о особи задужној за контакт

Контакт особа:Томислав Мијатовић

Телефон: 051/813-157 локал 120

Факс: 051/813-733

е-маил: водовод@градиска.цом

 

 

3.      Редни број набавке

       Број набавке: 2 и 3

       Референтни број из Плана набавки:0.20-179-3/15

 

 

4.      Подаци о поступку јавне набавке

5.1. Врста поступка јавне набавке: роба

5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ):267.000 КМ

5.3. Врста уговора о јавној набавци : роба

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 

5.      Опис предмета набавке

 

       Предмет овог поступка је набавкаводоводног материјала: Фитинга , Фазонских

      комада и арматура

 

      Ознака и назив из ЈРЈН:

      44530000-4 Фитинзи ( спојни елементи)

      44167300-1 Фазонски комади и рматуре

 

 

 

 

6.      Количина предметанабавке

 

По спецификацији ,која чини саставни дио Тендерске документације

 

7.      Техничке спецификације

 

        Понуђач  треба да достави сертификат којим гарантује систем управљања    

        квалитетом и здравствену исправност водоводног материјала, који није старији од

       6  мјесеци.

Водоводни материјал  мора бити произведени у Европи и понуђач је у понуди    

дужан навести произвођача и доставити потврду да је систем управљања

квалитетом одобрен према одговарајућим стандардима.

 

 

8.       Мјесто испоруке роба

 

Складиште купца

 

 

9.       Рок испоруке роба

 

Испорука континуирано,одмах након закључења уговора по мјесецима,а што ће бити дефинисано уговором.

 

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

 

10. Услови за квалификацију

 

    Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :

 

а) укривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

 

д)је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

 

 

 

11. Остали услови за квалификацију

 

 

Овјерену копију рјешења о регистрацији код Привредног суда и овјерену копију Биланса стања  и Биланса успјеха за 2014.г.  код надлежног органа .

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

 

12. Садржај понуде и начин припреме понуде

 

Понуда мора садржавати најмање:

a)      Образац за понуду – анекс 1; Прилог II;

b)      Образац за цијену понуде - Прилог III;

c)       Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а)  и  д) Закона о јавним набавкама -Прилог IV;

d)      Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1)  тачака  ц)  Закона о јавним набавкама- Прилог V;

e)       Писмена изјава понуђача из члана 52 Закона о јавним набавкама-Прилог VI;

 

13. Начин достављањапонуда

 

Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.

 

Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити наведено:

 

К.П.“Водовод“а.д. Градишка 78400

Козарских бригада 36А

Република Српска, БиХ

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ   ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА: ФИТИНГА,ФАЗОНСКИХ КОМАДА И АРМАТУРА

 

Број набавке:1275-1-1-35-3-4/15

 

„НЕ ОТВАРАЈ“

 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача

 

Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.

Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Гаранција као дио понуде се не нумерише. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригиналнонумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.

Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се битно  удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

 

 

14.Образац за цијену понуде из Анекса

 

Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2 Упутства о начину и припреми модела тендерске   документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске документације и чини саставни дио тендерске документације.

 

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена. 

Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не може бити 0.

    

15. Начин одређивања цијене понуде

 

Цијенa понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико јепредмет набавке подјељен по ставкама.

 

Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.

 

У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде( без ПДВ-а),понуђени попуст и на крају цијeна понуде са укљученим попустом( без ПДВ-а).

Уколико понуђач није у ПДВ обвезник, не приказује ПДВ и у обрасцу за цијену понуде, на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.

 

Посебно се приказујеПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора ( цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.

 

 

 

 

16. Валута понуде

 

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

 

 

17. Критеријумза додјелу уговора

 

Критеријумза додјелу уговора је

a)      Најнижа цијена –достављено до складишта купца

 

 

18. Језик и писмо понуде

 

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

 

19. Рок важења понуде

 

60 дана од дана  објаве обавјештења о набавци.

 

У случају да је период важењапонуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона.

 

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.

 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

20. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

 

Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 13. ове тендерске документације и то:

 

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д.

Улица и број: Козарских бригада 36А

Соба број:11

Датум:24.03.2015.г.

Вријеме до када се примају понуде: 10:00:00 часова.

 

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.

 

 

 

 

21. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

 

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Улица и број: Козарских бригада 36А

Соба број:8

Датум:24.03.2015.г.

Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем понуда:10:30 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

 

 

22. Рок за доношење одлуке о избору

 

Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача  или поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека важења  понуде.

 

Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим понуђачима у поступку набавке најканије у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или путем поште, или непосредно (уговорни орган одређује начин комуникације у поступку јавне набавке).

 

23. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу

 

Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити у року од  30 дана од дана запримања фактуре за реализовану испоруку, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

24. Трошак понуде и преузимање тендерскедокументације

 

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелинисноси понуђач.

 

Тендерска документација се може преузети на сљедећи начин:

- на веб страници уговорног органа, уз обавезно писмено обавјештење уговорном органу да је преузета тендерска документација, као и датум и вријеме преузимања тендрске документације. Понуђачи који преузму тендерску докумнтацију, а не обавјесте писмено уговорни орган да су исту преузели, сматраће се да нису преузели тендерску документацију и њихова понуда ће сеодбацито као недопуштена; или

- у просторијама уговорног органа, на адреси датој у тачки 13. тендерске документације, најкасније до18.03.2015.г.

 

25. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења

 

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларијеза разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску докумнтацију, на један од начина наведених у тачки 35. тендрскедокументације.

 

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен насталим измјенама, али не краћи од 7 дана. 

 

 

 

26. Измјена, допуна и повлачње понуда

 

До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 13. тендерске документације, и то:

 

 К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Козарских бригада 36А

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА  ФИТИНГА ,ФАЗОНСКИХ КОМАДА И АРМАТУРА

Број набавке:1275-1-1-35-3-4-/15

 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ

„НЕ ОТВАРАЈ“

 

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача / групе понуђача

 

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.

Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.

 

27. Неприродно ниска понуђена цијена

 

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендрске документације(„Службени гласник БиХ“ број 90/14)и понуда, те затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.

По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.

 

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу/пружити услугу/извсти радове по тој цијени, такву понуду може одбити.

 

28. Поука о правном лијеку

 

Жалба се изјављује Канцеларијиза разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 10 дана од дана преузимања тендерске докумнтације.

 

ПРИЛОЗИ:

I   Обавјештење о набавци,

II Образац за достављање понуде,

III Образац за цијену понуде-робе,

IV Изјаве из члана 45, 47.Закона ,

V  Образац изјаве из члана 52. Закона ,

VIСпецификација материјала.

 

 

PONUDA ZA VODOVODNI MATERIJAL (FITINZI)

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

nipl poc.

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

nipl poc.

Ø 3/4″

kom

300

 

 

 

 

 

3

nipl poc.

Ø 1″

kom

50

 

 

 

 

 

4

nipl poc.

Ø 5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

5

nipl poc.

Ø 6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

6

nipl poc.

Ø 2″

kom

20

 

 

 

 

 

7

nipl poc.

Ø 21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

nipl poc.

Ø 3″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

muf poc.

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

muf poc.

Ø 3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

3

muf poc.

Ø 1″

kom

30

 

 

 

 

 

4

muf poc.

Ø 5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

5

muf poc.

Ø 6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

6

muf poc.

Ø 2″

kom

20

 

 

 

 

 

7

muf poc.

Ø 21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

muf poc.

Ø 3″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

čep poc.

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

čep poc.

Ø 3/4″

kom

20

 

 

 

 

 

3

čep poc.

Ø 1″

kom

10

 

 

 

 

 

4

čep poc.

Ø 5/4″

kom

10

 

 

 

 

 

5

čep poc.

Ø 6/4″

kom

10

 

 

 

 

 

6

čep poc.

Ø 2″

kom

10

 

 

 

 

 

7

čep poc.

Ø 21/2

kom

5

 

 

 

 

 

8

čep poc.

Ø 3″

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

koljeno poc.

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

koljeno poc.

Ø 3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

3

koljeno poc.

Ø 1″

kom

50

 

 

 

 

 

4

koljeno poc.

Ø 5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

5

koljeno poc.

Ø 6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

6

koljeno poc.

Ø 2″

kom

20

 

 

 

 

 

7

koljeno poc.

Ø 21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

koljeno poc.

Ø 3″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

T-kom. poc.

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

T-kom. poc.

Ø 3/4″

kom

300

 

 

 

 

 

3

T-kom. poc.

Ø 1″

kom

50

 

 

 

 

 

4

T-kom. poc.

Ø 5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

5

T-kom. poc.

Ø 6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

6

T-kom. poc.

Ø 2″

kom

20

 

 

 

 

 

7

T-kom. poc.

Ø 21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

T-kom. poc.

Ø 3″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

prefabrikat

Ø 3/4″

kom

4

 

 

 

 

 

2

prefabrikat

Ø 1″

kom

4

 

 

 

 

 

3

prefabrikat

Ø 5/4″

kom

4

 

 

 

 

 

4

prefabrikat

Ø 6/4″

kom

4

 

 

 

 

 

5

prefabrikat

Ø 2″

kom

4

 

 

 

 

 

6

prefabrikat

Ø 21/2

kom

4

 

 

 

 

 

7

prefabrikat

Ø 3″

kom

4

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

redukcija

3/4-1/2

kom

20

 

 

 

 

 

2

redukcija

1″-3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

3

redukcija

5/4″-3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

4

redukcija

5/4″-1″

kom

50

 

 

 

 

 

5

redukcija

6/4″-3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

6

redukcija

6/4-1

kom

50

 

 

 

 

 

7

redukcija

6/4″-5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

8

redukcija

2″-1″

kom

50

 

 

 

 

 

9

redukcija

2″-3/4″

kom

100

 

 

 

 

 

10

redukcija

2″-6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

11

redukcija

2″-5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

12

redukcija

21/2″-2″

kom

10

 

 

 

 

 

13

redukcija

3″-2″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

gornji dio ventila

Ø 3/4″

kom

50

 

 

 

 

 

2

gornji dio ventila

Ø 1″

kom

20

 

 

 

 

 

3

gornji dio ventila

Ø 5/4″

kom

10

 

 

 

 

 

4

gornji dio ventila

Ø 6/4″

kom

10

 

 

 

 

 

5

gornji dio ventila

Ø2

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

ventil s točkom

Ø 1/2″

kom

100

 

 

 

 

 

2

ventil s točkom

Ø 3/4″

kom

1000

 

 

 

 

 

2

ventil s točkom

Ø 1″

kom

100

 

 

 

 

 

3

ventil s točkom

Ø 5/4″

kom

30

 

 

 

 

 

4

ventil s točkom

Ø 6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

5

ventil s točkom

Ø2

kom

20

 

 

 

 

 

 

1

ventil s ispust.

Ø 3/4″

kom

300

 

 

 

 

 

2

ventil s ispust.

Ø 1″

kom

50

 

 

 

 

 

3

ventil s ispust.

Ø 5/4″

kom

10

 

 

 

 

 

4

ventil s ispust.

Ø 6/4″

kom

10

 

 

 

 

 

5

ventil s ispust.

Ø2

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

ventil kugla

Ø 3/4″

kom

10

 

 

 

 

 

2

ventil kugla

Ø 1″

kom

10

 

 

 

 

 

3

ventil kugla

Ø 5/4″

kom

5

 

 

 

 

 

4

ventil kugla

Ø 6/4″

kom

5

 

 

 

 

 

5

ventil kugla

Ø2

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

tuljak sa flanšnom

Ø 63

kom

20

 

 

 

 

 

2

tuljak sa flanšnom

Ø 75

kom

20

 

 

 

 

 

3

tuljak sa flanšnom

Ø 90

kom

20

 

 

 

 

 

4

tuljak sa flanšnom

Ø 110

kom

20

 

 

 

 

 

5

tuljak sa flanšnom

Ø160

kom

20

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

PP poluspoj.

Ø 1/2″

kom

100

 

 

 

 

 

2

PP poluspoj.

Ø 3/4″

kom

1000

 

 

 

 

 

3

PP poluspoj.

Ø 1″

kom

200

 

 

 

 

 

4

PP poluspoj.

Ø 5/4″

kom

50

 

 

 

 

 

5

PP poluspoj.

Ø 6/4″

kom

50

 

 

 

 

 

6

PP poluspoj.

Ø 2″

kom

50

 

 

 

 

 

7

PP poluspoj.

Ø 21/2

kom

20

 

 

 

 

 

8

PP poluspoj.

Ø 3″

kom

5

 

 

 

 

 

9

PP poluspoj.

Ø 4″

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

PP spojnica

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

PP spojnica

Ø 3/4″

kom

200

 

 

 

 

 

3

PP spojnica

Ø 1″

kom

100

 

 

 

 

 

4

PP spojnica

Ø 5/4″

kom

50

 

 

 

 

 

5

PP spojnica

Ø 6/4″

kom

50

 

 

 

 

 

6

PP spojnica

Ø 2″

kom

50

 

 

 

 

 

7

PP spojnica

Ø 21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

PP spojnica

Ø 3″

kom

10

 

 

 

 

 

9

PP spojnica

Ø 4″

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

PP koljeno polusp. 90°

25x 3/4″

kom

400

 

 

 

 

 

2

PP koljeno polusp. 90°

32x1″

kom

1000

 

 

 

 

 

3

PP koljeno polusp. 90°

40x5/4″

kom

40

 

 

 

 

 

4

PP koljeno polusp. 90°

50x6/4″

kom

40

 

 

 

 

 

5

PP koljeno polusp. 90°

63x2″

kom

40

 

 

 

 

 

 

1

PP koljeno spojnica 90°

25x25

kom

40

 

 

 

 

 

2

PP koljeno spojnica 90°

32x32

kom

40

 

 

 

 

 

3

PP koljeno spojnica 90°

40x40

kom

20

 

 

 

 

 

4

PP koljeno spojnica 90°

50x50

kom

20

 

 

 

 

 

5

PP koljeno spojnica 90°

63x63

kom

20

 

 

 

 

 

6

PP koljeno spojnica 90°

75x75

kom

10

 

 

 

 

 

7

PP koljeno spojnica 90°

90x90

kom

10

 

 

 

 

 

 

1

flanšn adapter

Ø63x2″

kom

20

 

 

 

 

 

2

flanšn adapter

Ø75x21/2

kom

20

 

 

 

 

 

3

flanšn adapter

Ø90x3″

kom

20

 

 

 

 

 

4

flanšn adapter

Ø110x4″

kom

20

 

 

 

 

 

 

1

protkana guma

-

kg

200

 

 

 

 

 

 

1

slavina kugla

Ø 1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

slavina kugla

Ø 3/4″

kom

300

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

spojnica redukc. PP

3/4-1/2

kom

20

 

 

 

 

 

2

spojnica redukc. PP

1″-3/4″

kom

50

 

 

 

 

 

3

spojnica redukc. PP

5/4″-3/4″

kom

10

 

 

 

 

 

4

spojnica redukc. PP

5/4″-1″

kom

20

 

 

 

 

 

5

spojnica redukc. PP

6/4-3/4

kom

10

 

 

 

 

 

6

spojnica redukc. PP

6/4″-1″

kom

10

 

 

 

 

 

7

spojnica redukc. PP

6/4″-5/4″

kom

20

 

 

 

 

 

8

spojnica redukc. PP

2″-3/4″

kom

10

 

 

 

 

 

9

spojnica redukc. PP

2″-1″

kom

10

 

 

 

 

 

10

spojnica redukc. PP

2″-5/4″

kom

10

 

 

 

 

 

11

spojnica redukc. PP

2″-6/4″

kom

20

 

 

 

 

 

12

spojnica redukc. PP

75-2″

kom

10

 

 

 

 

 

13

spojnica redukc. PP

75″-6/4″

kom

5

 

 

 

 

 

14

spojnica redukc. PP

90-63

kom

5

 

 

 

 

 

15

spojnica redukc. PP

90-75

kom

5

 

 

 

 

 

16

spojnica redukc. PP

110-90

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

završna kapa PP

1/2″

kom

10

 

 

 

 

 

2

završna kapa PP

3/4″

kom

40

 

 

 

 

 

3

završna kapa PP

1″

kom

50

 

 

 

 

 

4

završna kapa PP

5/4″

kom

30

 

 

 

 

 

5

završna kapa PP

6/4″

kom

30

 

 

 

 

 

6

završna kapa PP

2″

kom

20

 

 

 

 

 

7

završna kapa PP

21/2

kom

10

 

 

 

 

 

8

završna kapa PP

3″

kom

5

 

 

 

 

 

9

završna kapa PP

4″

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

ključ za fitinge

Ø16-Ø63

kom

5

 

 

 

 

 

2

ključ za fitinge

Ø63-Ø110

kom

5

 

 

 

 

 

 

1

manometar

10-16bara

kom

10

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

reparaturna spojnica

Ø63

kom

2

 

 

 

 

 

2

reparaturna spojnica

Ø75

kom

2

 

 

 

 

 

3

reparaturna spojnica

Ø90

kom

2

 

 

 

 

 

4

reparaturna spojnica

Ø110

kom

2

 

 

 

 

 

5

reparaturna spojnica

Ø125

kom

1

 

 

 

 

 

6

reparaturna spojnica

Ø140

kom

1

 

 

 

 

 

7

reparaturna spojnica

Ø160

kom

2

 

 

 

 

 

8

reparaturna spojnica

Ø200

kom

2

 

 

 

 

 

9

reparaturna spojnica

Ø225

kom

2

 

 

 

 

 

10

reparaturna spojnica

Ø250

kom

1

 

 

 

 

 

11

reparaturna spojnica

Ø280

kom

2

 

 

 

 

 

12

reparaturna spojnica

Ø315

kom

2

 

 

 

 

 

 

1

T-spojnica redukcija PP

25X20X25

kom

10

 

 

 

 

 

2

T-spojnica redukcija PP

32X25X32

kom

50

 

 

 

 

 

3

T-spojnica redukcija PP

40X32X40

kom

20

 

 

 

 

 

4

T-spojnica redukcija PP

50X25X50

kom

10

 

 

 

 

 

5

T-spojnica redukcija PP

50X32X50

kom

10

 

 

 

 

 

6

T-spojnica redukcija PP

50X40X50

kom

10

 

 

 

 

 

7

T-spojnica redukcija PP

63X25X63

kom

10

 

 

 

 

 

8

T-spojnica redukcija PP

63X32X63

kom

10

 

 

 

 

 

9

T-spojnica redukcija PP

63X40X63

kom

10

 

 

 

 

 

10

T-spojnica redukcija PP

63X50X63

kom

10

 

 

 

 

 

11

T-spojnica redukcija PP

75X63X75

kom

5

 

 

 

 

 

12

T-spojnica redukcija PP

90X63X90

kom

5

 

 

 

 

 

13

T-spojnica redukcija PP

90X75X90

kom

5

 

 

 

 

 

14

T-spojnica redukcija PP

110X90X110

kom

5

 

 

 

 

 

15

T-spojnica redukcija PP

25X32X25

kom

5

 

 

 

 

 

16

T-spojnica redukcija PP

32X40X32

kom

5

 

 

 

 

 

17

T-spojnica redukcija PP

40X50X40

kom

5

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

cijena bez PDV-a

ukupan iznos bez PDV-a

PDV

rabat

ukupna cijena sa PDV-om

1

PP ogrlica

Ø25

kom

2

 

 

 

 

 

2

PP ogrlica

Ø32

kom

5

 

 

 

 

 

3

PP ogrlica

Ø40  

kom

20

 

 

 

 

 

4

PP ogrlica

Ø50  

kom

30

 

 

 

 

 

5

PP ogrlica

Ø63  

kom

100

 

 

 

 

 

6

PP ogrlica

Ø75  

kom

10

 

 

 

 

 

7

PP ogrlica

Ø90  

kom

20

 

 

 

 

 

8

PP ogrlica

Ø110  

kom

50

 

 

 

 

 

9

PP ogrlica

Ø125

kom

5

 

 

 

 

 

10

PP ogrlica

Ø140

kom

5

 

 

 

 

 

11

PP ogrlica

Ø160

kom

30

 

 

 

 

 

12

PP ogrlica

Ø200  

kom

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

T-spojnica PP

25x25x25

kom

30

 

 

 

 

 

2

T-spojnica PP

32x32x32

kom

20

 

 

 

 

 

3

T-spojnica PP

40x40x40

kom

10

 

 

 

 

 

4

T-spojnica PP

50x50x50

kom

10

 

 

 

 

 

5

T-spojnica PP

63x63x63

kom

10

 

 

 

 

 

6

T-spojnica PP

75x75x75

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN80

kom

2

 

 

 

 

 

2

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN100

kom

2

 

 

 

 

 

3

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN150

kom

2

 

 

 

 

 

4

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN200

kom

2

 

 

 

 

 

5

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN250

kom

2

 

 

 

 

 

6

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

DN300

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

1

ogrlica sa pojasom za PVC i PE cijevi

Ø200

kom

2

 

 

 

 

 

2

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

Ø225

kom

2

 

 

 

 

 

3

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

Ø250

kom

2

 

 

 

 

 

4

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

Ø280

kom

2

 

 

 

 

 

5

ogrlica sa pojasom za AC I LŽ cijevi

Ø315

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Ø  Svi fitinzi koji nisu pocinčani moraju da budu isključivo od polipropilena, da im je maksimalna radna temperatura 100°C, da mogu izdržati pritisak 16 bara (fitinzi profila 16-20-25-32-40-50-63), i pritisak 10 bara (fitinzi profila 75-90-110).

Ø  Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu da je sistem upravljanja kvalitetom odobren prema odgovarajućim standardima.

Ø  Ponuđač je dužan u ponudi navesti proizvođača materijala.

 

 

PONUDA ZA VODOVODNI MATERIJAL (FAZONSKI KOMADI I ARMATURE)

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

X-komad

DN50

kom

9

10

 

 

 

2

X-komad

DN50

kom

2

16

 

 

 

3

X-komad

DN65

kom

2

10

 

 

 

4

X-komad

DN80

kom

10

10

 

 

 

5

X-komad

DN80

kom

3

16

 

 

 

6

X-komad

DN100

kom

3

10

 

 

 

7

X-komad

DN100

kom

4

16

 

 

 

8

X-komad

DN150

kom

2

10

 

 

 

 

1

T-komad

DN50

kom

2

10

 

 

 

2

T-komad

DN65

kom

2

10

 

 

 

3

T-komad

DN80

kom

44

10

 

 

 

4

T-komad

DN80

kom

2

16

 

 

 

5

T-komad

DN80

kom

5

25

 

 

 

6

T-komad

DN100

kom

4

10

 

 

 

7

T-komad

DN100

kom

7

16

 

 

 

8

T-komad

DN150

kom

2

10

 

 

 

 

1

TT-komad

DN50

kom

1

10

 

 

 

2

TT-komad

DN80

kom

3

10

 

 

 

3

TT-komad

DN100

kom

1

10

 

 

 

4

TT-komad

DN150

kom

1

10

 

 

 

 

1

Q-komad 90°

DN50

kom

7

10

 

 

 

2

Q-komad 90°

DN80

kom

17

10

 

 

 

3

Q-komad 90°

DN80

kom

2

16

 

 

 

4

Q-komad 90°

DN100

kom

4

10

 

 

 

5

Q-komad 90°

DN100

kom

12

16

 

 

 

6

Q-komad 90°

DN150

kom

1

10

 

 

 

7

Q-komad 90°

DN200

kom

1

10

 

 

 

 

1

TT-komad redukcija

80x50

kom

2

10

 

 

 

2

TT-komad redukcija

100x80

kom

1

10

 

 

 

3

TT-komad redukcija

100x50

kom

1

10

 

 

 

4

TT-komad redukcija

100x80

kom

5

10

 

 

 

 

 

1

FFK 30º

DN100

kom

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

FF-komad

50x400

kom

24

10

 

 

 

2

FF-komad

50x500

kom

1

10

 

 

 

3

FF-komad

50x600

kom

20

10

 

 

 

4

FF-komad

50x1100

kom

1

10

 

 

 

5

FF-komad

50x1200

kom

1

10

 

 

 

6

FF-komad

65x100

kom

1

10

 

 

 

7

FF-komad

65x400

kom

10

10

 

 

 

8

FF-komad

80x100

kom

1

10

 

 

 

9

FF-komad

80x200

kom

5

10

 

 

 

10

FF-komad

80x300

kom

31

10

 

 

 

11

FF-komad

80x300

kom

9

16

 

 

 

12

FF-komad

80x300

kom

1

25

 

 

 

13

FF-komad

80x400

kom

17

10

 

 

 

14

FF-komad

80x500

kom

20

10

 

 

 

15

FF-komad

80x600

kom

50

10

 

 

 

16

FF-komad

80x600

kom

16

16

 

 

 

17

FF-komad

80x600

kom

8

25

 

 

 

18

FF-komad

80x700

kom

5

10

 

 

 

19

FF-komad

80x800

kom

6

10

 

 

 

20

FF-komad

80x1000

kom

1

10

 

 

 

21

FF-komad

80x1200

kom

1

10

 

 

 

22

FF-komad

100x200

kom

1

10

 

 

 

23

FF-komad

100x200

kom

4

16

 

 

 

24

FF-komad

100x300

kom

6

10

 

 

 

25

FF-komad

100x300

kom

10

16

 

 

 

26

FF-komad

100x400

kom

5

10

 

 

 

27

FF-komad

100x500

kom

21

10

 

 

 

28

FF-komad

100x600

kom

34

10

 

 

 

29

FF-komad

100x600

kom

28

16

 

 

 

30

FF-komad

100x800

kom

2

10

 

 

 

31

FF-komad

100x800

kom

2

16

 

 

 

32

FF-komad

100x1000

kom

1

10

 

 

 

33

FF-komad

100x1000

kom

3

16

 

 

 

34

FF-komad

125x600

kom

3

16

 

 

 

35

FF-komad

125x800

kom

2

16

 

 

 

36

FF-komad

150x400

kom

2

10

 

 

 

37

FF-komad

150x600

kom

25

10

 

 

 

38

FF-komad

150x800

kom

1

10

 

 

 

39

FF-komad

200x400

kom

2

10

 

 

 

40

FF-komad

200x500

kom

2

10

 

 

 

41

FF-komad

250x600

kom

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

FFR-komad

80/50

kom

23

10

 

 

 

2

FFR-komad

80/65

kom

9

10

 

 

 

3

FFR-komad

100/50

kom

1

10

 

 

 

4

FFR-komad

100/50

kom

1

16

 

 

 

5

FFR-komad

100/65

kom

1

10

 

 

 

6

FFR-komad

100/80

kom

6

10

 

 

 

7

FFR-komad

125/100

kom

2

10

 

 

 

8

FFR-komad

150/80

kom

3

10

 

 

 

9

FFR-komad

150/100

kom

2

10

 

 

 

10

FFR-komad

200/80

kom

1

10

 

 

 

11

FFR-komad

200/100

kom

1

10

 

 

 

12

FFR-komad

200/150

kom

1

10

 

 

 

 

1

T-komad red.

60/50

kom

11

10

 

 

 

2

T-komad red.

80/50

kom

4

10

 

 

 

3

T-komad red.

80/65

kom

1

10

 

 

 

4

T-komad red.

100/50

kom

6

10

 

 

 

5

T-komad red.

100/50

kom

2

16

 

 

 

6

T-komad red.

100/80

kom

24

10

 

 

 

7

T-komad red.

100/80

kom

18

16

 

 

 

8

T-komad red.

125/100

kom

2

16

 

 

 

9

T-komad red.

150/80

kom

6

10

 

 

 

10

T-komad red.

150/100

kom

4

10

 

 

 

11

T-komad red.

200/80

kom

1

10

 

 

 

12

T-komad red.

200/100

kom

1

10

 

 

 

 

1

N-komad

DN65

kom

3

10

 

 

 

2

N-komad

DN80

kom

66

10

 

 

 

3

N-komad

DN80

kom

17

16

 

 

 

4

N-komad

DN80

kom

3

25

 

 

 

 

1

podzemni hidrant sa kapom

80/550

kom

40

10

 

 

 

2

podzemni hidrant sa kapom

80/550

kom

6

16

 

 

 

3

podzemni hidrant sa kapom

80/550

kom

1

25

 

 

 

4

podzemni hidrant sa kapom

80x700

kom

2

10

 

 

 

5

Nadzemni hidrant

DN80

kom

1

10

 

 

 

6

Nadzemni hidrant

DN100

kom

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

E-PEHD komad

Ø63

(DN50)

kom

41

10

 

 

 

2

E-PEHD komad

Ø75

(DN65)

kom

32

10

 

 

 

3

E-PEHD komad

Ø90 (DN80)

kom

35

10

 

 

 

4

E-PEHD komad

Ø90 (DN80)

kom

1

16

 

 

 

5

E-PEHD komad

Ø90 (DN80)

kom

10

25

 

 

 

6

E-PEHD komad

Ø110

(DN100)

kom

46

10

 

 

 

7

E-PEHD komad

Ø110

(DN100)

kom

5

16

 

 

 

8

E-PEHD komad

Ø125 (DN100)

kom

1

10

 

 

 

9

E-PEHD komad

Ø125 (DN100)

kom

46

16

 

 

 

10

E-PEHD komad

 (DN125)

kom

1

16

 

 

 

11

E-PEHD komad

DN150

kom

20

10

 

 

 

12

E-PEHD komad

DN250

kom

2

10

 

 

 

13

E-PEHD komad

DN300

kom

4

10

 

 

 

 

1

EBS-komad

DN50

kom

2

10

 

 

 

2

EBS-komad

DN65

kom

2

10

 

 

 

3

EBS-komad

DN80

kom

2

10

 

 

 

4

EBS-komad

DN100

kom

7

10

 

 

 

5

EBS-komad

DN125

kom

1

16

 

 

 

6

EBS-komad

DN150

kom

4

10

 

 

 

7

EBS-komad

DN200

kom

2

10

 

 

 

 

1

l.ž.poklopac

600x600 5t

kom

2

 

 

 

 

2

l.ž.poklopac

600x600 10t

kom

2

 

 

 

 

3

l.ž.poklopac

600x600 15t

kom

2

 

 

 

 

4

l.ž.poklopac

600x600 25t

kom

55

 

 

 

 

5

l.ž.poklopac

600x600 40t

kom

30

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

MDK-A komad

DN50

kom

2

10

 

 

 

2

MDK-A komad

DN80

kom

18

10

 

 

 

3

MDK-A komad

DN80

kom

3

25

 

 

 

4

MDK-A komad

DN100

kom

6

10

 

 

 

5

MDK-A komad

DN100

kom

12

16

 

 

 

6

MDK-A komad

DN125

kom

1

16

 

 

 

7

MDK-A komad

DN150

kom

7

10

 

 

 

8

MDK-A komad

DN200

kom

1

10

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

EV ZASUN 10bar

DN50

kom

28

10

 

 

 

2

EV ZASUN 16bar

DN50

kom

6

16

 

 

 

3

EV ZASUN

10bar

DN80

kom

91

10

 

 

 

4

EV ZASUN 16bar

DN80

kom

18

16

 

 

 

5

EV ZASUN 25bar

DN80

kom

7

25

 

 

 

6

EV ZASUN 10bar

DN100

kom

11

10

 

 

 

7

EV ZASUN 16bar

DN100

kom

15

16

 

 

 

8

EV ZASUN 16bar

DN125

kom

1

16

 

 

 

9

EV ZASUN 10bar

DN150

kom

9

10

 

 

 

10

EV ZASUN 10bar

DN200

kom

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

Automatski usisno-odzračni

Ventil sa dve kugle

DN50

kom

14

10

 

 

 

2

Automatski usisno-odzračni

Ventil sa dve kugle

DN80

kom

19

10

 

 

 

3

Automatski usisno-odzračni

Ventil sa dve kugle

DN80

kom

11

16

 

 

 

4

Automatski usisno-odzračni

Ventil sa dve kugle

DN80

kom

2

25

 

 

 

 

 

r.br.

materijal

dimenzija

jedinica mjere

količina

NP

cijena

PDV

rabat

1

Regulator pritiska

DN80

kom

2

10

 

 

 

 

Regulator pritiska

DN65

kom

1

10

 

 

 

2

Preljevni komad

DN80

kom

2

10

 

 

 

3

Žablji poklopac

DN80

kom

1

10

 

 

 

 

Nepovratna klapna

DN50

kom

1

10

 

 

 

4

Nepovratna klapna 15 mm

DN80

kom

1

16

 

 

 

5

Nepovratna klapna 15 mm

DN100

kom

2

16

 

 

 

6

Nepovratna klapna 15 mm

DN125

kom

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Fazonski komadi moraju biti za pritisak označen u koloni NP.

Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu da je sistem upravljanja kvalitetom odobren prema odgovarajućim standardima.

Ponuđač je dužan u ponudi navesti proizvođača materijala.

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 42 гостију и нема пријављених чланова