КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЦИЈЕВИ

БРОЈ ПРОТОКОЛА: 0.20-179-2/15

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1275-1-1-34-3-3/15

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ -РОБА

ПХД ЦИЈЕВИ ЗА ВОДУ И

ПП ЦИЈЕВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Градишка 26.02.2015.г.

 

 

САДРЖАЈ

Општи подаци                                                                                                           Страна

1.     Подаци о уговорном органу                                                                           4

2.     Подаци о особи задуженој за комуникацију                                            4

3.     Број јавне набавке                                                                                               4

4.     Подаци о поступку јавне набавке                                                                 4

 

Подаци о предмету јавне набавке

5.     Опис предмета набавке                                                                                                4

6.     Количина предмета набавке                                                                           5

7.     Техничке спецификације предмета набавке                                             5

8.      Мјесто испоруке роба                                                                                       5

9.      Рок испоруке роба                                                                                             5

 

Услови за квалификацију

10.                        Услови за квалификацију у смислу личне способности

и докази који се траже                                                                                       5

11.                        Остали услови за квалификацију у сврху доказивања

 способности понуђача и докази који се траже                                       6

 

Подаци о понуди

12.                         Садржај и начин припреме понуде                                                             6

13.                         Начин достављањапонуде                                                                             6

14.                         Образац за цијену понуде                                                                               7

15.                         Начин одређивања цијене понуде                                                              7

16.                         Валута понуде                                                                                                      8

17.                         Критеријумза додјелу уговора                                                                    8

18.                         Језик и писмо понуде                                                                                        8

19.                         Рок важења понуде                                                                                           8

 

Остале одредбе

20.                         Мјесто, датум и вријеме пријема понуде                                                 8

21.                         Мјесто, датум и вријеме отварања понуда                                             9

22. Рок за доношење одлуке о избору                                                             9

23. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу                             9

 

Ф) Додатне информације

24. Трошкови понуде и преузимање тендерске документације                        9

 

25. Појашњења и исправка или измјена тендерске                                   

      Документације                                                                                                      9

26. Измјена, допуна или повлачење понуде                                                  10

27. Неприродно ниска цијена                                                                               10

28. Поука о правном лијеку                                                                                  10

 

ПРИЛОЗИ

I   Обавјештење о набавци                                                                                     11

II  Образац задостављање  понуде                                                                    11

III Образац за цијену понуде-робе                                                                      11

IV Изјаве из чл.45.Закона

 V Изјаве из чл. 47. Закона                                                                                      11

VI Изјава из члана 52. Закона                                                                                11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

1.      Подаци о уговорном органу

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Адреса:Козарски бригада 36 А

ИДБ/ЈИБ: 4401063750009

Телефон:051/813-157

Факс: 051/813-733

Е:маил: водовод@градиска.цом

 

 

2.      Подаци о особи задужној за контакт

Контакт особа:Томислав Мијатовић

Телефон: 051/813-157 локал 120

Факс: 051/813-733

е-маил: водовод@градиска.цом

 

 

3.      Редни број набавке

       Број набавке: 4 и 5

       Референтни број из Плана набавки:0.20-179-2/15

 

 

4.      Подаци о поступку јавне набавке

5.1. Врста поступка јавне набавке: роба

5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ):156.000 КМ

5.3. Врста уговора о јавној набавци : роба

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 

5.      Опис предмета набавке

 

       Предмет овог поступка је набавка  ПХД ЦИЈЕВИ ЗА ВОДУ И

ПП ЦИЈЕВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

 

      Ознака и назив из ЈРЈН:

      44163100-1   Цијеви

      44163130-0  Канализационе цијеви

 

 

6.      Количина предметанабавке

 

-ПН 10 бара :-профила          25         2000м,

                        -профила        32        1500м,

                        -профила        40        2270м,

                        -профила        50       3570м,

                        -профила         63       6700м,

                        -профила        75       2150м,

                        -профила         90       2280м,

                        -профила          110       850м,

                        -профила          160    2800м,

                        -профила        225, Л=6.0м, ком 3 =18м

                        -профила        280, Л=6.0м, ком 3= 18 м

-ПН 6 бара :  -профила          315          52м

 

-Полипропиленске ребрасте цијеви за канализацију:

 

-СН 4, профила 160,100м

                           -СН 4,профила 200,100м.

 

 

7.      Техничке спецификације

 

     Понуђач  треба да достави сертификат којим гарантује систем управљања квалитетом и здравствену исправнос цијеви за воду, који није старији од 6 мјесеци.

 

8.       Мјесто испоруке роба

 

Складиште купца

 

 

9.       Рок испоруке роба

 

Испорука континуирано,одмах након закључења уговора по мјесецима,а што ће бити дефинисано уговором.

 

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

 

10. Услови за квалификацију

 

    Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :

 

а) укривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

 

д)је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

 

 

 

11. Остали услови за квалификацију

 

 

Овјерену копију рјешења о регистрацији код Привредног суда и овјерену копију Биланса стања и Биланса успјеха  за 2014.г.  код надлежног органа .

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

 

12. Садржај понуде и начин припреме понуде

 

Понуда мора садржавати најмање:

a)      Образац за понуду – анекс 1; Прилог II;

b)      Образац за цијену понуде - Прилог III;

c)       Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а)  и  д) Закона о јавним набавкама -Прилог IV;

d)      Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1)  тачака  ц)  Закона о јавним набавкама- Прилог V;

e)       Писмена изјава понуђача из члана 52 Закона о јавним набавкама-Прилог VI;

 

13. Начин достављањапонуда

 

Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.

 

Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити наведено:

 

К.П.“Водовод“а.д. Градишка 78400

Козарских бригада 36А

Република Српска, БиХ

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ   ПХД ЦИЈЕВИ ЗА ВОДУ И ПП ЦИЈЕВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

 

Број набавке:1275-1-1-34-3-3/15

 

„НЕ ОТВАРАЈ“

 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача

 

Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.

Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Гаранција као дио понуде се не нумерише. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригиналнонумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.

Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се битно  удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

 

 

14.Образац за цијену понуде из Анекса

 

Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2 Упутства о начину и припреми модела тендерске   документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске документације и чини саставни дио тендерске документације.

 

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена. 

Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не може бити 0.

    

15. Начин одређивања цијене понуде

 

Цијенa понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико јепредмет набавке подјељен по ставкама.

 

Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.

 

У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде( без ПДВ-а),понуђени попуст и на крају цијeна понуде са укљученим попустом( без ПДВ-а).

Уколико понуђач није у ПДВ обвезник, не приказује ПДВ и у обрасцу за цијену понуде, на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.

 

Посебно се приказујеПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора ( цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.

 

 

 

 

16. Валута понуде

 

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

 

 

17. Критеријумза додјелу уговора

 

Критеријумза додјелу уговора је

a)      Најнижа цијена –достављено до складишта купца

 

 

18. Језик и писмо понуде

 

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

 

19. Рок важења понуде

 

60 дана од дана  објаве обавјештења о набавци.

 

У случају да је период важењапонуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона.

 

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.

 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

20. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

 

Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 13. ове тендерске документације и то:

 

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д.

Улица и број: Козарских бригада 36А

Соба број:11

Датум:20.03.2015.г.

Вријеме до када се примају понуде: 10:00:00 часова.

 

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.

 

 

 

 

21. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

 

Уговорни орган:К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Улица и број: Козарских бригада 36А

Соба број:8

Датум:20.03.2015.г.

Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем понуда:10:30 мин.

 

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

 

 

22. Рок за доношење одлуке о избору

 

Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача  или поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека важења  понуде.

 

Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим понуђачима у поступку набавке најканије у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или путем поште, или непосредно (уговорни орган одређује начин комуникације у поступку јавне набавке).

 

23. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу

 

Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити у року од  30 дана од дана запримања фактуре за реализовану испоруку, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

24. Трошак понуде и преузимање тендерскедокументације

 

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелинисноси понуђач.

 

Тендерска документација се може преузети на сљедећи начин:

- на веб страници уговорног органа, уз обавезно писмено обавјештење уговорном органу да је преузета тендерска документација, као и датум и вријеме преузимања тендрске документације. Понуђачи који преузму тендерску докумнтацију, а не обавјесте писмено уговорни орган да су исту преузели, сматраће се да нису преузели тендерску документацију и њихова понуда ће сеодбацито као недопуштена; или

- у просторијама уговорног органа, на адреси датој у тачки 15. тендерске документације, најкасније до16.03.2015.г.

 

25. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења

 

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларијеза разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску докумнтацију, на један од начина наведених у тачки 35. тендрскедокументације.

 

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен насталим измјенама, али не краћи од 7 дана. 

 

 

26. Измјена, допуна и повлачње понуда

 

До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 13. тендерске документације, и то:

 

 К.П.“Водовод“а.д. Градишка

Козарских бригада 36А

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  ПХД ЦИЈЕВИ ЗА ВОДУ И ПП ЦИЈЕВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Број набавке:1275-1-1-34-3-3/15

 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ

„НЕ ОТВАРАЈ“

 

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача / групе понуђача

 

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.

Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.

 

27. Неприродно ниска понуђена цијена

 

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендрске документације(„Службени гласник БиХ“ број 90/14)и понуда, те затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.

По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.

 

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу/пружити услугу/извсти радове по тој цијени, такву понуду може одбити.

 

28. Поука о правном лијеку

 

Жалба се изјављује Канцеларијиза разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 10 дана од дана преузимања тендерске докумнтације.

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

I Обавјештење о набавци,

II Образац за достављање понуде,

III Образац за цијену понуде-робе,

IV Изјаве из члана 45, 47.Закона и

V Образац изјаве из члана 52. Закона .

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 40 гостију и нема пријављених чланова