КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Историја предузећа

Развој водоводног система 
 
Први водозахватни објекат за град Градишку је изведен 1958 године, бушени бунар капацитета 8 л/с.Развојем потреба за питком водом овај бунар је убрзо напуштен те се приступило реализацији дугорочнијег рјешења. Усвојен је концепт водоснадбијевања са захватањем подземних вода на локалитету Урије – Жеравица, потопљеним бунарским пумпама, транспортом вода до водоторња и дистрибуцијом до потрошача путем градске дистрибутивне мреже.

1963 године формирана су два експлоатациона бунара, Б1 и Б3, а 1967 године и бунар Б4, појединачних капацитета 60, 80 и 80 л/с. Корисна запремина водоторња је, након више одступања од пројектних рјешења, изведена са 470 м3, (к.д.=133.87 м н.м.; к.п.=139.07 м н.м.; x дна=41 м).

Почетним цјеловитим рјешењем градског водоводног система урађена је и водоводна мрежа, углавном од азбест цементних цијеви профила 80 – 200 мм. Овим водоводним објектима су потребе становништва и привреде за питком водом, градског подручја, за тадашњи период биле ријешене.

 

Потребе за водом су наравно расле, тако да се већ почетком 80-тих приступа проширењу водоводног система, првенствено повећањем капацитета водозахватних објеката. Планови развоја водовода су редефинирани, односно усвојено је опредјељење о проширењу градског водовода ка насељима Нова Топола и Горњи Подградци.

На основу таквих захтјева формиран је нови експлоатациони бунар НБ1, капацитета 90 л/с у појединачном раду, и извршено проширење водоводне

мреже изградњом тзв. магистралног правца Ф600 мм у правцу тадашње индустријске зоне, југоисточно од самог општинског центра.

Током 1989 и 1990 године урађена је пројектна документација проширења водовода Градишка до насеља Нова Топола, укључујући и успутна насеља Брестовчина, Лисковац, Дубраве, Ровине, Ламинци, Рогољи, Елезагићи, Машићи и Крајишник. По нешто модификованим изведбеним пројектима

током 2001 године изведен је гравитациони цјевовод од споја на градску водоводну мрежу Градишка, транспортни вод Ф300мм, до водоторња Нова Топола, са прикључцима успутних потрошача. Касније је овај гравитациони транспортни правац продужен до насеља Душаново, цјевоводом профила 200 мм.

2003 године урађено је пројектно рјешење снабдијевања водом потрошача југозападног дијела општине, у правцу насеља Г. Подградци, чиме се планирало водоводним системом покрити насеља:Чатрња, Буковац, Церовљани, Лужани, Драгељи, Требовљани, Подградци, Милошево Брдо, Бистрица,Јабланица и Гашница. Планирано је да се овај дио општинског водовода прикључи на градску мрежу Градишке, тачније дистрибутивни вод Ф300 мм, који се од водоторња пружа ка градским потрошачима. Већи дио водовода по овом пројекту је и реализован.

 

       

   

    Слика. Водоторањ на изворишту Жеравица V=470 m3

 

У међувремену је извориште Урија-Жеравица проширено за још један експлоатациони бунар, тзв. Б5, док је бунар Б4 због проблема у експлоатацији и налаза нижих концентрација мангана у води напуштен.

Тренутно су у погону четири бунара: Б1, Б3, Б5 и НБ1, појединачних капацитета: 60, 80, 80 и 94 л/с. 

 
Историја предузећа
 
За настанак предузећа се узима 28.12.1973. године, када је одлуком Скупштине општине Градишка основано предузеће под називом Радна организација за комуналне дјелатности „Нови град", издвајањем из грађевинског предузећа „Јединство".
Предузеће је тада комуналну дјелатност обављало у оквиру три радне јединице, и то: „Водовод и канализација", „Хигијена" и „Секундарне сировине".
Од тада до данас предузеће је доживјело више промјена облика организовања те измјена у регистрацији дјелатности, али је задржан континуитет основне улоге предузећа, а то је развој и унапређење комуналне инфраструктуре на подручју општине Градишка.
01.01.2001.године, преструктруисањем у три нова предузећа, а на основу раније подјеле по радним јединицама, предузеће је почело самостално да функционише под називом Основно државно комунално предузеће „Водовод и канализација Градишка".
На крају, 20.02.2009.године, преласком у акционарско друштво, предузеће је добило назив Комунално предузеће „Водовод" а.д. Градишка под којим називом и данас послује.