КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Опис постојећег стања канализационог система

Градским канализационим системом покривен је простор ужег градског подручја. Реципијент отпадних и оборинских вода је ријека Сава, а увођење канализационих вода у реципијент се углавном обавља гравитационо, низводно од градског средишта.

Садашњи градски систем за одвођење отпадних и оборинских вода се састоји од око 27 км азбест-цементних цијевних водова профила 200 до 900 мм те 3 пумпне станице (двије на главном ободном цјевоводу и ПС "Кеј").

Отпадне воде се, главним колектором, положеним дуж границе бившег савског одбрамбеног насипа, путем двије препумпне станице, транспортују до пумпне станице "Кеј", одакле се гравитационо или пумпама уводе у ријеку Саву. Препумпне станице су капацитета 350 л/си 500 л/с, а капацитет пумпне станице "Кеј" је 2 x 500 л/с (двије вертикалне центрифугалне пумпе висине дизања од 8.4 м). Градска канализациона мреже је, уз изузетак појединих дионица чији су водови извођени засебно у каснијем периоду (југоисточни дио града), углавном у добром стању. Пошто је канализација, због равничарског терена, извођена са минималним падовима, изводи се стална инспекција степена запушености и програм сталних одржавања и прочишћавања. Постојећа канализациона мрежа насеља Нова Топола и Горњи Подградци је грађена и проширивана углавном без дугорочног пројектантског концепта, са упуштањем отпадних вода у најближи реципијент – р. Врбашку за Г. Подградце или углавном у септичке јаме за насеље Н. Топола. Овакво стање наравно не задовољава потребе становништва те је потребно конципирати квалитетно дугорочно рјешење.

Дужина канализационе мреже на подручју општине Градишка је 26.750 м,. Употреба канализационе мрезе је у дужини од 26.750м. На систем канализационе мреже је прикопчано укупно 4.046 домаћинстава и привредних субјеката (домаћинстава 94% и привредних субјеката 9%). Приближнан број становника који се користи канализационом мрежом – 16.800.

 

Р. бр.

ОПИС

2010. године

1

Црпне станице(м3/сек)

1

2

Препумпне станице 202, 5л/с

2

3

Канализациона мрежа у м,

26,750

4

Ревизиона окна (ком)

644

5

Прикључци (ком)

4,046