КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Прикључак на канализациону мрежу

Прикључење на канализациону мрежу врши се на захтјев  заинтересованог лица, уколико постоје техничке могућности за исто.

Приликом подношења захтјева за прикључак на канализациону мрежу потребно је доставити: 

1. рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола)

2. доказ о власништву предметног објекта

3. копију катастарског плана

4. доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна лица, односно потврда о ЈИБ-у)

 

Након подношења захтјева радници КП “Водова“ а.д. Градишка излазе на предметну локацију и праве предрачун за прикључак. Приликом измирења обавеза по основу предрачуна врши се прикључење објекта на канализациону мрежу.

 

 

Све додатне информације могу се добити позивом на број: 051/813-157