КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Прикључак на канализациону мрежу

  Прикључење на канализациону мрежу врши се на захтјев  заинтересованог лица, уколико постоје техничке могућности за исто.

  Приликом подношења захтјева за прикључак на канализациону  мрежу потребно је доставити доле наведене документе.

  Након подношења захтјева радници КП “Водова“излазе на предметну локацију и праве предрачун за прикључак. Приликом измирења обавеза по основу предрачуна врши се прикључење објекта на канализациону мрежу.

  Инвеститор је дужан доставити следеће документе приликом подношења захтјева:

1.       Рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола)

2.       Доказ о власништву предметног објекта

3.       Копију катастарског плана

4.     Доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна лица, односно потврда о ЈИБ-у)

  Све додатне информације могу се добити на број телефона: 051/813-157

Уговор приликом прикључка на новоизграђену канализациону мрежу у  мјесним заједницама Сточна пијаца и Липовача

Закључен дана __________ 2013.г. у Градишци између:

 

1.   К.П. "Водовод" а.д. Градишка, као извођача радова (у даљем тексту: Извођач радова), кога заступа директор Мићо Ристић, дипл.инг., с једне стране и

2.   _________________________________ из _____________________________

    (Име, име једног родитеља и презиме)

    ЈМБ__________________,бр.л.к._____________издате у МУП _____________, као корисника канализационе мреже (у даљем тексту: Корисник), с друге стране.

 

Предмет уговора

Члан   1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна везаних за учешће у изградњи канализационе мреже и прикључних шахтова у Липовачи, Жеравици и на Сточној пијаци 1 и 2, према Пројекту.

 

Права и обавезе Извођача радова

Члан   2.

 

Извођач радова се обавезује да за вриједност уплаћених средстава Корисника и властитих средстава изгради канализациону мрежу и прикључни канализациони шахт. Прикључак од кућног канализационог излаза до прикључног шахта ће изградити Kорисник на терет властитих средстава.

 

Члан   3.

 

Извођач радова се обавезује да ће прикупљена новчана средства од Kорисника користити за изградњу канализационе мреже за наведене мјесне заједнице у чл.1. овог уговора.

 

Члан   4.

 

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за сваки конкретан дио мреже неће почети док се не испуни услов да је најмање 50 % корисника мреже закључило уговор са Извођачем радова и извршило уплату прве рате. У случају да овај услов не буде испуњен Извођач радова ће по захтјеву Корисника извршити поврат уплаћених средстава.

 

Права и обавезе корисника

 

Члан   5.

 

Корисник се обавезује да на име учешћа у финансирању пројекта канализационе мреже и уградње прикључног шахта уплати 2.000 КМ Извођачу радова на слиједећи начин:

 

  - износ од 800 КМ одмах по потписивању уговора,

  - износ од 1.200 КМ у дванаест (12) једнаких мјесечних рата

 

почевши по истеку једног (1) мјесеца од дана потписивања уговора.

 

Члан   6.

Корисник који захтјева прикључни шахт за само један прикључак платиће додатних 1.000 КМ.

Члан   7.

 

У средства из претходног члана урачуната је прикључна такса и Корисник приликом прикључења на канализациону мрежу неће плаћати исту.

 

Члан   8.

 

Корисник је сагласан да ће извођач радова у случају неизвршавања обавеза из члана 5. и 6. овог уговора ускратити пружање комуналних услуга Кориснику.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан   9.

 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан  10.

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове ријеше споразумно, а у супротном спор ће рјешавати Основни суд Градишка.

 

Члан  11.

 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два (2).

 

 

            Корисник                                                                      Извођач радова

 

 

  __________________                                                      ___________________